Ing. Jan Souček

Absolvoval FEKT VUT v Brne. Od roku 2011 pracuje vo firme MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. ako technik vývoja meracích zariadení pre elektroenergetiku. Zaoberá sa predovšetkým kvalitou elektrickej energie, snímačmi elektrických veličín, analógovým a digitálnym spracovaním meraných signálov, meracími algoritmami a funkciami a špecializovaným vyhodnotením nameraných dát.