Ing. Ján Vereš

Je expertom v oblasti strojových, elektrických zariadení NN, VN a inštalácií v priestore s nebezpečenstvom výbuchu. Svoje skúsenosti z odbornej praxe odovzdáva budúcim revíznym technikom a projektantom prostredníctvom odborných a aktualizačných odborných príprav. Overuje odbornú spôsobilosť zamestnávateľov a fyzických osôb na činnosti vzťahujúce sa na elektrické zariadenia. Vykonáva a riadi úradné skúšky na vyhradených technických zariadeniach. Posudzuje technické zariadenia a projektovú dokumentáciu, vzhľadom na požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.