Ing. Miloslav Valena

Po absolvovaní ČVUT FEL v Prahe pôsobil ako vedúci revízny technik v Poldi SONP Kladno (1975-1992). V rovnakom období bol členom ČSVTS (Československá vědeckotechnická společnost) a vedecký tajomník jej odbornej sekcie PÚREZ (Provoz, údržba, revize elektrických zařízení) až do jej zrušenia. V súčasnosti je stále revíznym technikom s kvalifikáciou E1-B, podnikateľom a odborným konzultantom s viac ako štyridsaťročnou praxou a takmer tridsať rokov je súdnym znalcom v odbore elektrotechnika so špecializáciou havárie, úrazy, požiare, porušenie predpisov a revízna činnosť na el. zariadeniach. Je jedným zo zakladateľov Únie súdnych znalcov ČR, v súčasnosti jej podpredseda a člen predstavenstva. Členom TNK 22 pri ÚNMZ ČR je od jej založenia v roku 1991. Tiež je predsedom Sekcie elektrotechnikov Stredočeského kraja pri Okresnej hospodárskej komore Kladno, členom jej predstavenstva a členom Hospodárskej komory ČR. Bol spoluzakladateľom, podpredsedom a členom predstavenstva bývalej Únie elektrotechnikov ČR. Spolupracuje s Kriminalistickým ústavom PČR, Hasičským záchranným zborom a zborom vyšetrovateľov HZZ Stredočeského kraja, Technickým ústavom požiarnej ochrany, TI ČR a SÚIP, s množstvom veľkých firiem, výskumných ústavov a niekoľkými poisťovňami. Má akreditáciu MŠMT ako vzdelávacie zariadenie – vydal takmer štrnásť tisíc osvedčení z vyhlášky 50/1978 Sb. a pripravil na skúšky na TI ČR niekoľko stoviek revíznych technikov. Publikuje v množstve odborných časopisov, je autorom mnohých vlastných i firemných príručiek v odbore montáží a revízií el. zariadení, je prednášajúci i odborný garant na seminároch a konferenciách v Česku i na Slovensku. Jeho najväčším koníčkom je fotografovanie, ktoré využíva aj vo svojej revíznej a znaleckej praxi. Je členom Klubu českých turistov a lukostreleckého klubu JIM Archery. Najradšej oddychuje a relaxuje v lese a na horách.