Daniel Anděl

Technický marketing DEHN s.r.o., lektor, autorizovaný technik TE03 - technika prostredia stavieb - elektrotechnické prostredia stavieb

Martin Čatloš

Vedúci manažér obchodu HASMA s.r.o., člen TK 43 Elektroenergetika a TK 84 Nízkonapäťové inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri ÚNMS SR

Ing. František Gilian

Konateľ a výkonný riaditeľ FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o., generálny sekretár (APPO SR), zástupca výboru RTN v elektrotechnickej oblasti - ÚNMS SR, expert centra technickej normalizácie pri Asociácii výrobcov káblov a vodičov ČR a SR, člen sektorovej rady pre elektrotechniku - MPSVaR SR.

Jan Hájek

Technický a obchodný zástupca, konateľ spoločnosti DEHN s.r.o.

Ing. Michal Horňak

Revízny technik VTZ elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových, externý expert Slovenskej národnej akreditačnej služby pre inšpekčné orgány v oblasti elektrických zariadení a strojárstva

Miroslav Hutyra

Inšpektor elektrických zariadení, Technická inšpekcia, a.s., Bratislava

Ing. Matúš Kolej

Vedúci odboru Štandardizácia sietí Východoslovenská distribučná a.s., člen TK43 Elektroenergetika

Ing. Martin Kornel

Senior technický konzultant pre problematiku zdravotníckych izolovaných sústav, revízny technik v zdravotníctve REPOS TECHNIK s.r.o.

Ing. Leoš Koupý

Špecialista na meracie prístroje a všetko čo súvisí s meraním pri revíziách a pri odborných prehliadkach a odborných skúškach

Jiří Kroupa

Spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN s.r.o. pre Slovensko, člen klubu ILPC, popredný odborník na výber a návrh potrebných ochranných opatrení na ochranu pred účinkami blesku

Ing. Josef Kunc

Člen TNK 22 a TNK 130 Českej agentúry pre štandardizáciu, sekretár spolku KNX národná skupina ČR

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D

Súdny znalec v odbore elektrotechnika a energetika, spoluautor prekladu súboru noriem ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2, predseda Únie súdnych znalcov ČR, konateľ spoločnosti DEHN s.r.o.

Ing. Ján Meravý

LIGHTNING – služby elektro Trenčín, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B.

Ing. Edmund Pantůček

Súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen TNK 5, 22, 46, 97 Českej agentúry pre štandardizáciu, konateľ ANTIRISK - EMC s.r.o.

Ing. Jan Souček

Technik vývoja meracích zariadení pre elektroenergetiku, MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Ing. Eva Stoklásová

Zakladateľka, riaditeľka a odborný garant Slovenskej akadémie poisťovníctva, analytička, lektorka workshopov životného a neživotného poistenia, odborná konzultantka pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti

Štěpán Tyc

Produktový manažér a technická podpora v Hager Electro s.r.o.

Ing. Miloslav Valena

Súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMZ ČR, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR

Ing. Pavel Vojík

Odborný referent Českej agentúry pre štandardizáciu s.p.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, tajomník TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMZ ČR, predseda revíznej komisie, člen Únie súdnych znalcov ČR