I. Podmienky členstva a prihlásenie sa do vernostného programu

1. Záujemca o členstvo vo vernostnom programe vyplnením alebo odoslaním dotazníka súhlasí s tým, aby Benefito s.r.o. spracoval údaje uvedené vo formulári. Osobné údaje člena vernostného programu budú spracované v súlade všeobecne záväznými predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/208 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za riadne a úplne vyplnenú žiadosť sa považuje žiadosť, v ktorej zákazník čitateľne vyplní všetky príslušné políčka, ktoré sú označené ako povinné. Zákazník bude pred podaním žiadosti o členstvo vo vernostnom programe preukázateľne informovaný o pravidlách ochrany osobných údajov v spoločnosti Benefito s.r.o.
2. Členom vernostného programu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, ktorá súhlasí s podmienkami členstva potom, čo riadne vyplní registračný formulár (ďalej len „formulár“)
3. Členstvo osoby (ďalej „Člen“) vzniká po overení emailovej adresy záujemcom o členstvo.
4. Každá osoba môže podať len jeden registračný formulár, viacnásobné členstvo nie je možné. Členom vernostného programu sa rozumie jedna osoba s jedným prideleným registračným číslom virtuálnej vernostnej karty.
5. Virtuálna vernostná karta bude členovi sprístupnená po vyplnení dotazníka v sekcii Môj účet po prihlásení.
6. Hneď po obdržaní virtuálnej vernostnej karty je držiteľ oprávnený využívať výhody vernostného programu.
7. Člen vernostného programu súhlasí zo zasielaním reklamného a informačného materiálu, ktorý informuje o zmenách, novinkách a zľavách. Tento súhlas môže člen klubu kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním emailu na info@benefito.sk

II. Doba trvania členstva vo vernostnom programe a členský poplatok
1. Doba platnosti členstva vo vernostnom programe  je vždy do jedného až troch rokov od vystavenia virtuálnej vernostnej karty.
2. Benefito zašle členovi vernostného programu informatívny e-mail o predĺženie členstva s informatívnym e-mailom. Po akejkoľvek aktivite na virtuálnom konte sa  členstvo predĺži.
3. V prípade zrušenia členstva, Benefito s.r.o. nazbierané vernostné body, nevyužité zľavy a hodnoty nevracia.

III. Vernostná karta a používanie virtuálnej vernostnej karty
1. Členovi vernostného programu môže byť vydaná len jedna virtuálna vernostná karta. Karta je neprenosná na inú osobu, jej výhody môže využívať len riadne registrovaný člen vernostného programu.
2. Virtuálna vernostná karta slúži na preukazovanie členstva vo vernostnom programe, pri využívaní zliav a na priznanie výhod vyplývajúcich z členstva vo vernostnom programe.
3. Za prípadné zneužitie alebo akékoľvek neoprávnené použitie členskej virtuálnej vernostnej karty inou osobou bude považované za porušenie podmienok členstva a virtuálna karta bude členovi odobraná.
4. Virtuálna vernostná karta je majetkom prevádzkovateľa vernostného programu a je neprenosná. Virtuálnu vernostnú kartu nie je možné upravovať ani nejakým spôsobom do nej zasahovať.

IV. Prideľovanie bodov, uplatnenie vo vernostnom programe 
1. Každý novo zaregistrovaný člen získava 50 bodov a je zaradený automaticky do úrovne Elektro Štart. V deň narodenín (pri uvedení dátumu narodenia v registračnom dotazníku) 10 bodov a pri odporúčaní ďalšieho člena iným členom vernostného programu je 10 bodov.  Každý mesiac je vyžrebovaný 1 člen virtuálnej vernostnej karty, ktorý získa bonus 100 bodov.                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Za ostatné produkty a služby (knižné publikácie, vstupenky a i. ) sú body pripísané v pomere 1€ = 1bod.  Za bezplatné vstupenky získa člen 15 bodov                                      3. Body nie sú pripísané za nákup rezervácie sprostredkovaného ubytovania a odbornej exkurzie.                                                                                                                                    4. Podľa počtu získaných bodov je člen následne zaradený do vyššej úrovne: Elektro Štart (0 – 299 bodov), Elektro Profesionál (300 – 599 bodov) a Elektro Premium (600 bodov a viac).                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Získané body je možné kedykoľvek uplatniť výmenou bodov (odpočítaním) na poukážky v zľave 5% pre úroveň Elektro Profesionál za 500 bodov, 10% pre úroveň Elektro Premium za 500 bodov alebo výmenou za darčeky v katalógu.

V. Práva a povinnosti člena vernostného programu

1. Člen je povinný predchádzať zneužitiu virtuálnej vernostnej karty inými osobami a je oprávnený využívať výhody a zľavy vyplývajúce z členstva vo vernostnom programe iba pre seba.
2. Člen vo vernostnom programe sa vo vlastnom záujme zaväzuje oznámiť zmenu osobných údajov bezodkladne, a to zaslaním e-mailu na info@benefito.sk
3. V záujme zabezpečenia ochrany členov vernostného programu spoločnosťou poverené osoby môžu kedykoľvek vyzvať držiteľa členskej virtuálnej vernostnej karty na jeho identifikáciu na základe občianskeho preukazu a člen je povinný im občiansky preukaz predložiť. V prípade, že člen občiansky preukaz nepredloží, spolupracovník Benefito je oprávnený neumožniť členovi využívať výhody vernostného programu.

VI. Zánik a zrušenie členstva v klube

1. Benefito môže zrušiť členovi členstvo vo vernostnom programe ak:
a) člen poruší všeobecné podmienky členstva alebo vo formulári úmyselne uvedie nepravdivé údaje.

VII. Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom (registračný formulár záujemcu o spoluprácu) informačného systému na stránke www.benefito.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ, predávajúci a zodpovedný vedúci za stránku: Matúš Kočiš – Benefito s.r.o. Smreková 6480/7, Prešov 08001, IČO: 51251728, DIČ: 212 065 7968. Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.35688/P, oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie na benefito.sk na účely registrácie zákazníkov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie na benefito.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na info@benefito.sk, formou zaslania SMS na číslo mobilného telefónu +421 911 311 213.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.
Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Spolupracovníci Benefito môžu kedykoľvek vyzvať držiteľa členskej virtuálnej vernostnej karty o jeho identifikáciu na základe dokladu totožnosti.
2. Benefito si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a aktualizovať podmienky vydávania

Tieto všeobecné podmienky členstva vo vernostnom klube sú platné od 01.04.2023.