Reklamačný poriadok – ubytovanie

Internetového obchodu www.elektromanagement.sk


I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Poskytovateľom ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., so sídlom Dlhá 455/107, 949 01 Nitra, IČO: 46 701 958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31782/N, DIČ: 2023529585, IČ DPH: SK2023529585, email: office@elektromanagement.sk, telefónne číslo: 0905 211 728 (ďalej len „Poskytovateľ“).
 3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku s názvom www.elektromanagement.sk (ďalej aj “Internetová stránka“).
 4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Záujemcu– spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na diaľku s Poskytovateľom prostredníctvom Internetovej stránky Poskytovateľa www.chrum.sk.
 5. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom internetovej stránky. Ide o služby sprostredkovania ubytovania ponúkaného obchodnými spoločnosťami MH ECONOMY, s.r.o., so sídlom Ždiarska 710/26, 949 01 Nitra, IČO: 52 357 660, MH ECONOMY PLUS, s.r.o., so sídlom Ždiarska 710/26, 949 01 Nitra, IČO: 52 837 360 a MH ECONOMY SK, s.r.o., so sídlom Ždiarska 710/26, 949 01 Nitra. IČO: 54 626 307, MH ECONOMY KONGRES, s.r.o. so sídlom Ždiarska 710/26, 949 01 Nitra, IČO 55510795.
 8. Zmluvou sa rozumie zmluva o sprostredkovaní ubytovania.

 

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Internetovej stránke Poskytovateľa.

 

III. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase tak, ako bolo uvedené v objednávke Záujemcu.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Záujemca je oprávnený uplatniť reklamáciu na:

a) Rozsah, kvalitu a správnosť poskytnutej služby

b) Včasnosť poskytnutia služby

c) Správnosť ceny za službu

 1. Záujemca je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, 949 01 Nitra, alebo emailom na adresu: office@elektromanagement.sk.
 2. Záujemca môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa.
 3. Pri uplatnení reklamácia vyplní Záujemca reklamačný protokol, ktorý je Záujemcovi sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa alebo iným spôsobom oznámi Poskytovateľovi reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Záujemca uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii Záujemca tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle Záujemca Poskytovateľovi spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 4. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Poskytovateľom bude Záujemcovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 5. Poskytovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Záujemca právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom a bude mu vrátená plná suma, ktorú za službu zaplatil, ak akákoľvek suma bola zo strany Záujemcu Poskytovateľovi uhradená.
 6. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 7. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poakytovateľ povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie. Vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ poskytuje službu bezodplatne, nie je možné ukončiť reklamačné konanie vrátením ceny za službu ani vyplatením zľavy z  ceny za službu.

V. Práva Záujemcu pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Záujemca právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Záujemca môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Záujemca právo na poskytnutie náhradnej služby. Tie isté práva prislúchajú Záujemcovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Záujemca nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať. Vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ poskytuje službu bezodplatne, nemá Záujemca právo na vrátenie ceny za službu ani vyplatenie zľavy z  ceny za službu.

VI. Záverečné ustanovenia 

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa dňa 22.12.2022.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením na Internetovej stránke Poskytovateľa.

Príloha: Reklamačný Formulár Ubytovanie